28 thg 5, 2012

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ thị không để tồn đọng các bản án hành chính có hiệu lực

Ngày 25/5/2012, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng ra Chỉ thị 17/CT-TTg, Theo đó Thủ tướng Cyêu cầu UBND các địa phương trực thuộc Trung ương kiểm tra, đôn đốc các cơ quan hành chính nhà nước, các cơ quan, tổ chức khác trên địa bàn nghiêm túc thi hành án hành chính, không để tồn đọng các bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính đã có hiệu lực pháp luật.

Chỉ thị nêu rõ, thực tế thi hành Luật tố tụng hành chính thời gian qua cho thấy, công tác thi hành án hành chính chưa được triển khai đầy đủ, vẫn còn tình trạng nhiều bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính chưa được thi hành nghiêm túc.

Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố  trực thuộc Trung ương kiểm tra đôn đốc các cơ quan hành chính nhà nước, các cơ quan, tổ chức khác trên địa bàn nghiêm túc thi hành án hành chính, không để tồn đọng các bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính đã có hiệu lực pháp luật, trừ trường hợp có căn cứ đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm.

Không để tồn đọng các bản án đã có hiệu lực
Bên cạnh đó, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, tổ chức trên địa bàn phối hợp với cơ quan thi hành án dân sự trong việc đôn đốc thi hành án hành chính, thống kê, báo cáo kết quả thi hành án hành chính.

Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm khi ban hành quyết định hành chính

Để triển khai thực hiện tốt công tác thi hành án hành chính theo quy định của Luật tố tụng hành chính và Nghị quyết số 56/2010/QH12 của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm tổ chức quán triệt tinh thần, nội dung cơ bản của Luật tố tụng hành chính nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của lãnh đạo và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước, các cơ quan, tổ chức khác thuộc Bộ, ngành, địa phương mình trong việc ban hành quyết định hành chính và thực hiện hành vi hành chính, hạn chế tối đa các vụ việc có thể bị khởi kiện ra Tòa án.

Đồng thời, thực hiện và chỉ đạo Thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước, người đứng đầu các cơ quan, tổ chức khác thuộc Bộ, ngành, địa phương mình thi hành kịp thời, nghiêm túc bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính có hiệu lực pháp luật.

Định kỳ 6 tháng một lần, tổng hợp, đánh giá kết quả thi hành án hành chính của Bộ, ngành, địa phương mình báo cáo Bộ Tư pháp để tổng hợp báo cáo Chính phủ về công tác thi hành án hành chính.
Bố trí biên chế hợp lý  cho cơ quan thi hành án dân sự

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tư pháp sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế công chức; bố trí, tăng cường cơ sở vật chất cho các cơ quan thi hành án dân sự bảo đảm triển khai thực hiện có hiệu quả công tác thi hành án hành chính.

Nâng cao năng lực, kỹ năng, trình độ giải quyết các vụ án hành chính
Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Tư pháp tiếp tục rà soát, nghiên cứu để bố trí đủ biên chế hợp lý cho các cơ quan thi hành án dân sự để bảo đảm đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và công tác đôn đốc thi hành án hành chính trong giai đoạn 2012 – 2015.

Thực hiện tốt việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về công tác thi hành án hành chính

Bộ Tư pháp ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản hành chính để chỉ đạo, hướng dẫn và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về trình tự, thủ tục và những vấn đề khác có liên quan trong việc triển khai công tác thi hành án hành chính.

Bên cạnh đó, thực hiện tốt việc kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về công tác thi hành án hành chính; xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc kế hoạch thống kê, theo dõi, tổng kết công tác thi hành án hành chính để báo cáo Chính phủ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét